Pogoria Morsuje

REGULAMIN 

kąpieli zimowych w akwenie Pogoria III na morsowisku podczas spotkań organizowanych przez stowarzyszenie Pogoria Morsuje

Przed zimną kąpielą (zamiennie zwaną również morsowaniem lub kąpielą zimową) należy zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz poradnikiem zamieszczonym na stronie internetowej www.pogoriamorsuje.pl.

Bezwzględnie należy również skonsultować się z lekarzem pierwszego kontaktu w celu stwierdzenia, czy nie występują przeciwwskazania zdrowotne odnośnie zimowych kąpieli.
W przypadku ich stwierdzenia – zakazuje się morsowania, gdyż może ono w takiej sytuacji spowodować pogorszenie stanu zdrowia, a nawet zagrożenie życia.

REGUŁY OGÓLNE

 1. Pod pojęciem morsowiska (zwanego również kąpieliskiem) rozumie się fragment akwenu Pogoria III w Dąbrowie Górniczej oraz plaży głównej przy tym akwenie, którego umowne granice z czterech stron wyznaczają:
  1. z prawej strony: dąbrowskie molo,
  2. od „dołu”: ogrodzenie oddzielające plażę od ciągu pieszego i rowerowego przy budynkach Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria,
  3. od „góry: linia równoległa do linii brzegowej, biegnąca około 25 metrów od brzegu,
  4. z lewej strony: linia równoległa do mola, biegnąca w odległości około 60 metrów od jego części prostopadłej do brzegu.
 2. Sezon morsowy określany jest corocznie datami kalendarzowymi ogłaszanymi przez zarząd stowarzyszenia Pogoria Morsuje na stronach internetowych:
  1. pogoriamorsuje.pl, lub
  2. facebook.com/pogoriamorsuje.
 3. Dzień tygodnia przeznaczony na morsowanie członków i sympatyków stowarzyszenia Pogoria Morsuje został ustalony na każdą niedzielę sezonu morsowego, na godzinę 12:00, przy czym:
  1. w inne dni (np. okazje świąteczne, zakończenie sezonu) morsowanie odbywa się zgodnie z bieżącymi ustaleniami przekazywanymi drogą elektroniczną poprzez umieszczenie na stronach internetowych wymienionych w pkt. 2;
  2. wszystkie inne morsowania uznaje się za nieoficjalne, jednak dla własnego bezpieczeństwa zalecamy w trakcie ich trwania przestrzeganie niniejszego regulaminu.
 4. Ze względów bezpieczeństwa kąpiele zimowe nie mogą odbywać się w składzie jednoosobowym – należy kąpać się w grupie minimum dwuosobowej (patrz pkt. 10).
 5. Rodzice lub prawni opiekunowie sprawują osobistą opiekę podczas zimnych kąpieli osób niepełnoletnich oraz biorą za nich pełną odpowiedzialność i zapewniają stały nadzór podczas przebywania na terenie kąpieliska.
 6. Każda osoba biorąca udział w morsowaniu:
  1. przyjmuje do wiadomości, że teren morsowiska może nie być objęty dozorem ratowników wodnych, oraz że
  2. robi to tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność i ma świadomość potencjalnych zagrożeń, do których wlicza się między innymi skaleczenia, utonięcie, odmrożenia, ciężkie urazy i hipotermię, a w rezultacie śmierć.

PRZEBIEG MORSOWANIA

 1. Przed swoim pierwszym morsowaniem należy zgłosić się do osoby prowadzącej spotkanie (zwanej dalej Prowadzącym, najczęściej jest to prezes lub członek zarządu stowarzyszenia Pogoria Morsuje lub inna osoba przez nich wskazana, posiadająca kilkuletnie doświadczenie w morsowaniu) w celu zapoznania się ze wstępnymi zasadami zimowych kąpieli i rozgrzewki. Osoby morsujące po raz pierwszy umownie zostają nazwane „świeżakami” – ich kąpiel odbywa się pod nadzorem osoby doświadczonej (patrz pkt. 9.2). W celu odróżnienia od doświadczonych uczestników „świeżaki” przed morsowaniem mogą zostać oznaczone poprzez umieszczenie opaski w jaskrawym kolorze na lewym ramieniu.
 2. Przed kąpielą w zimnej wodzie można wykonać krótką rozgrzewkę:
  1. odbywającą się zespołowo, pod przewodnictwem wyznaczonej osoby (patrz pkt. 9.1);
  2. po jej zakończeniu i na wyraźny znak Prowadzącego można zacząć morsowanie.
 3. Prowadzący spotkanie – na zasadzie wolontariatu – wyznacza osoby do:
  1. prowadzenia rozgrzewki;
  2. wprowadzenia do wody i opieki nad grupą „świeżaków” podczas pierwszej kąpieli;
  3. wycinania przerębla (chodzenie po lodzie powinno odbywać się z największą ostrożnością); osoby wycinające przerębel w trakcie oficjalnych kąpieli muszą być:
   1. zapoznane z instrukcją bezpiecznej pracy oraz przeszkolone w zakresie wykonywania czynności związanych z wycinaniem przerębla,
   2. wyposażone w niezbędne środki ochrony indywidualnej zgodnie z oceną ryzyka dla danego zadania;
  4. koordynowania prac podczas wycinania przerębla;
  5. udzielenia pierwszej pomocy w razie konieczności;
  6. zabezpieczenia przerębla po skończonym morsowaniu.
 4. W celu zachowania bezpieczeństwa jedna osoba powinna zostać na brzegu i obserwować morsujących.
 5. Zbyt długie przebywanie w zimnej wodzie jest niebezpieczne dla zdrowia. Może to prowadzić do odmrożeń, hipotermii i innych problemów zdrowotnych łącznie z zagrożeniem życia. Czas kąpieli należy dostosować do swojego zdrowia i samopoczucia.

UWAGI PORZĄDKOWE

 1. Zabrania się:
  1. morsowania po spożyciu alkoholu i innych substancji odurzających, leków psychotropowych itp., oraz ich wnoszenia i spożywania na miejscu;
  2. wchodzenia na lód (poza czynnościami opisanymi w pkt. 9.3 – 9.6);
  3. wpływania pod lód (poza zorganizowanymi akcjami, w trakcie których obowiązują odrębne regulaminy);
  4. odpływania od grupy morsującej;
  5. popychania lub wrzucania innych osób do wody;
  6. niszczenia urządzeń i sprzętu należącego do lub pozostającego pod opieką Pogoria Morsuje lub Centrum Sportu i Rekreacji. Osoby niszczące lub ich opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody;
  7. skoków do wody z lodu oraz z pomostów;
  8. fałszywego alarmowania o niebezpieczeństwie;
  9. udawania (pozorowania) stanu zagrożenia i innych zachowań, które mogą wprowadzić w błąd pozostałych uczestników spotkania;
  10. w przypadku wyznaczenia strefy ochronnej – przechodzenia poza nią;
  11. wprowadzania na teren morsowiska psów i innych zwierząt.
 2. Na polecenie Prowadzącego lub osoby wyznaczonej do dbania o bezpieczeństwo uczestników morsowania osoba wskazana powinna natychmiast wyjść z wody i opuścić teren morsowiska.
 3. Dbamy o przyjazną i koleżeńską atmosferę, szanujemy się, pomagamy sobie i współpracujemy przed, podczas i po morsowaniu – dla zapewnienia bezpieczeństwa i dobrej atmosfery.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy kąpieli oraz osoby im towarzyszące, jak również osoby obserwujące morsowanie i przebywające na terenie kąpieliska zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Za przedmioty wartościowe pozostawione w miejscu kąpieliska stowarzyszenie Pogoria Morsuje ani Centrum Sportu i Rekreacji nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Osoby nie biorące udziału w kąpieli zobowiązane są do przestrzegania poleceń Prowadzącego i osób przez niego wyznaczonych w celu utrzymania porządku i zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu uczestników morsowania, w tym przede wszystkim nieblokowania wejść i wyjść do przerębla.
 4. W kwestiach niezawartych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ujęte w Regulaminie Obiektu Centrum Sportów Letnich i Wodnych Pogoria Przy Zbiorniku Pogoria III wraz z załącznikami.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2019 r.

[Aktualizacja: 29.10.2022]